Algemene voorwaarden Luxury Leads

Algemene voorwaarden Luxe Vastgoed by Mediafin

 

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Luxe Vastgoed by Mediafin.

 

1. AANSPRAKELIJKHEID

Mediafin NV doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar websites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze website onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Mediafin NV is niet aansprakelijk voor illegale content op de website, op voorwaarde dat:

·         Mediafin NV niet daadwerkelijk kennis heeft van illegale activiteit of illegale inhoud en, wanneer het een vordering tot schadevergoeding betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit de illegale activiteit of de illegale inhoud duidelijk blijkt; of

·         Zodra Mediafin NV dergelijke kennis of dergelijk besef krijgt, prompt handelt om de illegale inhoud te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Mediafin NV zal meldingen van betrouwbare flaggers (in de zin van artikel 22 Digitale Dienstenverordening) steeds prioritair verwerken.


Mediafin NV zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt, op voorwaarde dat bovenstaande regels nageleefd worden. In geval dat Mediafin NV hier niet van op de hoogte is gesteld of redelijk van op de hoogte zou moeten zijn, is Mediafin NV evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze website geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden. 

Mediafin NV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Mediafin NV heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Mediafin NV mag in alle gevallen informatie van de website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Wanneer er illegale content van de website verwijderd wordt, zal de makelaar in kwestie hiervan op de hoogte gesteld worden in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Als makelaars frequent illegale inhoud verstrekken, zullen ze geschorst worden voor een redelijke periode na voorafgaande waarschuwing.

 

2. HYPERLINKS

Op de website van Luxe Vastgoed by Mediafin vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Mediafin NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Mediafin NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt. 

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Mediafin NV automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Mediafin NV en deze derde partijen. 

Als je zelf een hyperlink vanop je eigen website naar onze website wil creëren, kan je contact opnemen met de webmaster die je vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan je per mail contacteren op het adres privacy@mediafin.be. Mediafin NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgave van redenen een link naar haar website te weigeren.

 

3. VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

Mediafin NV doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid ervan. Mediafin NV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, te wijten aan dergelijke informaticamisdrijven.

 

4. GESCHILLEN

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik of de inhoud van deze website, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Mediafin NV kan uitsluitend gedagvaard worden voor de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel. De gebruiker van deze website mag worden gedagvaard voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Mediafin NV.

 

5. COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediafin NV gebruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het kopiëren van werken voor louter persoonlijk en niet-professioneel gebruik en voor het verspreiden van werken in de privésfeer. 

De auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo, de content, de look & feel, en de lay-out van deze website komen uitsluitend toe aan Mediafin NV of haar licentiegevers.
De volledige inhoud van de website, inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, logo’s, knoppen, HTML-codes, database en pictogrammen, handels- en domeinnamen, en alle andere onderdelen van de website, zijn intellectuele eigendom van Mediafin NV of haar licentiegevers. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en is ook beschermd als databank zowel door het auteursrecht als door het sui generis databankenrecht. 

Mediafin NV mag informatie van deze website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van een mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Bepaalde namen, logo’s en andere tekens op deze website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Mediafin NV of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de rechthebbende, waaronder Mediafin NV, is elk gebruik van deze namen logo’s en/of tekens verboden. 

Het is verboden om het geheel of een deel van de website te kopiëren, te vertalen, aan te passen, of te wijzigen. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele, toebehoren aan Mediafin NV of haar licentiegevers. 

Elke rechts- of natuurlijke persoon die auteursrechtelijk beschermde teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere werken aan Mediafin NV bezorgt, garandeert dat de auteursrechthebbende(n) een gebruiksrecht aan Mediafin NV verleent/verlenen om deze werken te exploiteren volgens de hierna bepaalde modaliteiten en voorwaarden.

Voormeld gebruiksrecht (i) is niet-exclusief, (ii) is overdraagbaar en sublicentieerbaar, (iii) wordt verleend voor alle gebruiken in de ruimste zin in verband met de bedrijfsactiviteiten van Mediafin NV en/of Luxe Vastgoed by Mediafin (zowel online als via magazine), waaronder maar niet beperkt tot het recht om de werken te reproduceren, aan te passen, te vertalen en mee te delen aan het publiek, (iv) wordt verleend voor een termijn gelijk aan de volledige wettelijke beschermingsduur van de auteursrechten; en (iv) geldt voor alle landen ter wereld.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van Mediafin NV, is Mediafin NV geen vergoeding verschuldigd in ruil voor dit gebruiksrecht.

 

6. AANTAL ACTIEVE AFNEMERS

Volgens de EU Digitaledienstenverordening moeten het gemiddelde aantal actieve gebruikers over de laatste zes maand op de websites van online platformen gepubliceerd worden. Luxe Vastgoed by Mediafin beschikt over verschillende websites die allemaal beheerd worden door Mediafin NV (België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg). Het gemiddeld aantal actieve afnemers per maand (berekend over de laatste zes maanden – juni 2023 t.e.m. december 2023) over alle websites heen komt neer op 153.219.

 

Mediafin NV heeft dit berekend door het gemiddeld aantal actieve afnemers in kaart te brengen per website en deze aantallen dan op te tellen.

 

Luxe Vastgoed by Mediafin België: 131.406

Luxe Vastgoed by Mediafin Nederland: 17.184

Luxe Vastgoed by Mediafin Frankrijk: 2.521

Luxe Vastgoed by Mediafin Spanje: 1.793

Luxe Vastgoed by Mediafin Luxemburg: 315

 

7. CONTENTMODERATIE

7.1 Informatie over contentmoderatie

Er wordt zowel aan manuele als automatische inhoudsmoderatie gedaan door Mediafin NV op de platformen van Luxe Vastgoed by Mediafin.

 

Manuele contentmoderatie:

-          Wanneer het pand niet voldoet aan de beschrijving “luxevastgoed”

-          Gigantische banner op de foto’s of watermerk

-          Bouwgrond die verkeerdelijk als pand geïdentificeerd wordt (bv. Vervallen hoeve op stuk bouwgrond)

 

Automatische inhoudsmoderatie:

-          Ontbreken van belangrijke informatie: geen titel, geen tekst, geen beschrjiving, geen foto's, geen prijs (ook al staat die verborgen)

-          Geen classificatie (huis/villa/appartement) of foute classificatie (bv. Investeringseigendommen, winkelgebouwen, loodsen,...)

-          Prijs te laag: afhankelijk van het land waarin het pand gelegen is verschillen de minimum bedragen, en deze zijn ook onderhevig aan toekomstige verandering.

o   België: €500.000 te koop - €1.500 te huur

o   Nederland: €750.000 te koop - €1.500 te huur

o   Frankrijk: €500.000 te koop - €1.500 te huur

o   Spanje: €500.000 te koop - €1.500 te huur

o   Luxemburg: €750.000 te koop - €2.000 te huur

-          Verkeerde combinatie van stad en postcode

-          Niet gekoppeld of niet gekend land (makelaars moeten per land waarin geadverteerd wil worden een contract hebben)

-          Verkochte panden

 

 

7.2 Beperkingen die opgelegd kunnen worden

Verscheidene beperkingen kunnen worden opgelegd naar aanleiding van illegaliteit of strijdigheid met de algemene voorwaarden, waaronder:

o   Beperking van de zichtbaarheid van informatie die verstrekt werd door de afnemer van onze dienst, waaronder de verwijdering van reacties en de blokkering van toegang tot reacties;

o   Schorsing, beëindiging of andere beëindiging van geldelijke betalingen;

o   Gehele of gedeeltelijke schorsing of beëindiging van de aanbieding van de dienst.

 

7.3 Motiveringsplicht

Wanneer Mediafin NV overgaat tot de oplegging van beperkende maatregel, zal deze maatregel steeds voorzien zijn van een gepast motivering die volgende elementen bevat:

o   Informatie over de vraag of het besluit leidt tot de verwijdering van, de uitschakeling van toegang tot of de beperking van de zichtbaarheid van de informatie, of de schorsing of beëindiging van geldelijke betalingen met betrekking tot die informatie, en in voorkomend geval, het territoriale toepassingsgebied van het besluit en de duur ervan;

o   De feiten en omstandigheden die in aanmerking zijn genomen bij het nemen van het besluit, en of dit naar aanleiding van een melding was of een zelfstandig onderzoek;

o   Wanneer het besluit betrekking heeft op vermeende illegale inhoud, een verwijzing naar de rechtsgrond waarop men zich baseert en verklaringen waarom de informatie om die reden als illegale inhoud wordt beschouwd.

 

7.4 Intern klachtenafhandelingssysteem en buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Wanneer Mediafin NV een besluit heeft genomen over een beperking die wordt opgelegd naar aanleiding van illegaliteit of strijdigheid met de algemene voorwaarden, hebben zowel de betrokkene aan wie de maatregel werd opgelegd als (indien toepasselijk) de persoon die melding heeft gemaakt zes maanden de tijd, na kennisneming van het besluit, om intern een klacht in te dienen bij Mediafin NV.

 

Klachten die niet verholpen konden worden via het interne klachtenafhandelingssysteem kunnen opgelost worden door middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 

7.5 Transparantierapportage

Minstens één keer per jaar zal Mediafin NV een rapport publiceren over eventuele inhoudsmoderatie die tijdens de betrokken periode werd uitgevoerd.

 

Dit rapport zal volgende informatie bevatten:

o   Het aantal bevelen van bevoegde autoriteiten om op te treden tegen illegale inhoud of informatie te verstrekken over een afnemer van de dienst;

o   Het aantal meldingen dat er gedaan werd door een persoon of entiteit via het kennisgevingsmechanisme (contactformulier op onze website), of er actie ondernomen werd op basis van de wet of de algemene voorwaarden en de mediane tijd die nodig was om de actie te ondernemen;

o   Zinvolle en begrijpbare informatie over de inhoudsmoderatie die op eigen initiatief van Mediafin NV werd uitgevoerd;

o   Het aantal klachten dat werd ontvangen via de interne klachtenafhandeling, de basis voor die klachten, de besluiten die naar aanleiding ervan werden genomen, de mediane tijd die nodig is om die besluiten te nemen en het aantal gevallen waarin de besluiten werden teruggedraaid.

 

7.6 Contact met gerechtelijke of administratieve autoriteiten

Wanneer Mediafin NV een bevel van bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten krijgt om op te treden tegen illegale inhoud, zal de instantie die het bevel heeft uitgevaardigd geïnformeerd worden over het gevolg dat hieraan gegeven werd, alsook wanneer er actie ondernomen werd.

 

Indien bevoegde autoriteiten een bevel uitgeven om informatie te verstrekken over een bepaalde afnemer van de dienst, zal Mediafin NV een ontvangstbevestiging sturen en laten weten wat het gevolg is dat aan het bevel werd gegeven, alsook wanneer dit gebeurde.

 

Als Mediafin NV informatie krijgt die aanleiding geeft tot een vermoedens dat er een strafbaar feit is, wordt of zal gepleegd worden, zullen de autoriteiten op de hoogte gebracht worden. 

 

7.7 Transparantie van aanbevelingssystemen

Onderaan de voorpagina van onze website tonen we je drie advertenties van ons platform die gebaseerd zijn op prijs en locatie. Dit is het enige aanbevelingssysteem op ons platform.